O nás

Záleží nám na vývoji vašich dětí. Naše školka vyniká kvalitní výukou a individuálním přístupem.

Charakteristika školy

Speciální mateřská škola Vilík je nestátní předškolní zařízení, které poskytuje kvalitní alternativu předškolního vzdělávání pro děti s různými druhy handicapu. Zabývá se výchovou a vzděláváním dětí s kombinovaným postižením, autismem, vadami řeči, poruchami chování a mentálním postižením v kombinaci s dalšími handicapy a sociálním znevýhodněním.

Poskytuje vzdělávací programy

Koncepce mateřské školy

Vycházíme i z toho, že děti se speciálními potřebami mají tytéž potřeby jako ostatní děti, avšak je pro ně specifický způsob prožívání a uspokojování. Z tohoto důvodu je koncepce MŠ zaměřena na:

Hlavní cíle výchovně vzdělávací práce školy - Cíle dlouhodobé
Zajištění provozu SMŠ - Materiální zajištění

Prostory určené pro Speciální mateřskou školu jsou plně vyhovující, splňují veškeré funkční i estetická kritéria předškolního zařízení, dále je vybavena odpovídajícím nábytkem, pomůckami určenými k této činnosti. Zároveň odpovídají i počtu dětí. Děti se samy podílejí svými výtvory na úpravě a výzdobě prostředí. Dětské práce zkrášlují nejen šatnu a chodbu přístupné rodičovské veřejnosti, ale i prostředí ve třídě. V budoucnu bychom rádi vybavili SMŠ i o interaktivní tabuli, včetně tabletu.

Stravování dětí

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava - SMŠ zajišťuje stravování dovozem jídel od smluvního dodavatele za dodržení hygienických podmínek. Svačinky se připravují ve školní - výdejně.

Dbáme na pitný režim - nápoje se obměňují. V letních měsících je dětem zajištěno podávání tekutin během venku. Každé dítě má svůj hrneček.

Psychosociální prostředí

Všichni zaměstnanci školy vytváří dětem prostředí, kde se cítí spokojeně, jistě a bezpečně. Učitelka je pro děti nejen autoritou, ale hlavně důvěryhodným partnerem, přítelem. Je kladen důraz na respektování potřeb a možností dítěte a na jeho individualitu. Všechny děti mají ve škole stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. Volnost a osobní svoboda je vyvážená s nezbytnou mírou omezení vyplývající z nutnosti dodržovat potřebný řád a učit tak děti pravidlům soužití. V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost a vzájemnou pomoc a podporu. Dbáme na to, aby bylo chváleno nejen za výkon, ale i za snahu a účast. Podporujeme dítě nebát se pracovat samostatně, rozvíjíme jeho sebevědomí.

Personální a pedagogické zajištění školy

Pedagogický tým se skládá celkem ze dvou pedagogů, 1 asistenta pedagoga. Všechny pedagogické pracovnice mateřské školy mají odborné vzdělání na pedagogických školách, splňují odbornou pedagogickou způsobilost k vykonávání funkce učitelky mateřské školy, nebo si jí doplňují.

Provozní pracovnice: školnice

Externí pracovnice: mzdová účetní

Ostatní specializované služby jsou zajištěny odborníky SPC Děčín, PPP Děčín.

Vztahy a komunikace mezi pracovnicemi jsou přátelské, vstřícné.